บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 133
เมื่อวาน 90
ทั้งหมด 70,646
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 197
เมื่อวาน 140
ทั้งหมด 116,958
บุคลากรสายชั้นการศึกษาพิเศษ
นางอารีรัตน์  บำรุงผล
ครู คศ.๒
ประธานสายชั้นการศึกษาพิเศษ
น.ส.เบญจวรรณ  จะดี
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้น การศึกษาพิเศษ ๑
น.ส.ศิริพร   ชมภูนิตย์
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น การศึกษาพิเศษ ๒
น.ส.ปพิณญา  เอี่ยมเจริญศักดิ์
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้น การศึกษาพิเศษ ๓
นางอารีรัตน์ บำรุงผล
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น การศึกษาพิเศษ ๔
น.ส.แพรวดี  ปักเขลาโพธิ์
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้น การศึกษาพิเศษ 
น.ส.นิภาพร  ชินรักษา
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้น การศึกษาพิเศษ ๖
นายพศวีร์  ทองคำ
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้น การศึกษาพิเศษ ๗
นางปภาวี วิทยากุล
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น การศึกษาพิเศษ ๘
น.ส.ประกายดาว  สำเภา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น การศึกษาพิเศษ ๙
บุคลากรสายชั้นการศึกษาพิเศษ พี่เลี้ยงเด็กนักเรียนการศึกษาพิเศษ
น.ส.พรพรรณ เปลี่ยนศรี
การศึกษาพิเศษ ๑
น.ส.นภาพร  เอกฉัตร
การศึกษาพิเศษ ๔
น.ส.นุชนาถ  เจริญลา
การศึกษาพิเศษ ๗
น.ส.ยุวดี  ฤกษ์งาม
การศึกษาพิเศษ ๒
น.ส.จิดาภา  ภูมมาลา
การศึกษาพิเศษ ๕
น.ส.สุรางรัตน์  มณีทูล
การศึกษาพิเศษ ๘
น.ส.ผ่องใส ไพรบึง
การศึกษาพิเศษ ๓
น.ส.เจนจิรา พนาลิกุล
การศึกษาพิเศษ ๖
น.ส.กัญญานุช ศิริเลิศเจริญกุล
การศึกษาพิเศษ ๙
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

เว็บสำเร็จรูป
×