บุคลากร
ผู้ชม
วันนี้ 116
เมื่อวาน 90
ทั้งหมด 70,629
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 156
เมื่อวาน 140
ทั้งหมด 116,917
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
นางวันนิดา  จันทร์จำนงค์
ครู คศ.๒
ประธานสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
น.ส.วราภรณ์  บุญไพจิตร์
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๑/๑
นายราชทาน  นิ่มนวล
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๑/๑
นางสุนีรัตน์  สุดสงค์
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ม.๑/๒
นายพิพัฒน์พงศ์  ศรีปล้อง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ม.๑/๒
นางกรชวัล รอดบุญ
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๑/๔
นายวัชรวิศว์ น้อมมะณี
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๑/๖
นายจีระศักดิ์ โทผาวงษ์
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้น ม.๑/๗
นายสุทิน  ไชยนา
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ม.๑/๓
นายณัฐพัฒน์  หาดคำ
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้น ม.๑/๔
นางวันนิดา จันทร์จำนงค์
ครู คศ.๒
 ครูประจำชั้น ม.๑/๖
น.ส.สกาวรัตน์ พานเมือง
ครู ค.ศ. ๒
ครูประจำชั้น ม.๑/๓
นางกุลธิดา แสวง
ครู คศ.๓
ครูประจำชั้น ม.๑/๕
นางฉัตรศิรินทร์ ชุ่มโสตร์
ครู คศ.๒
ครูประจำชั้น ม.๑/๗
นางขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๓
QR Code
โรงเรียนบางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

เว็บสำเร็จรูป
×